Saturday, March 15, 2014

Verilog programs 02: 8 bit unsigned ripple carry adderVerilog code for 8 bit unsigned binary ripple carry adder is shown below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Website:     www.technoburst.net
// Engineer:    Anil C S
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic module development
// Module Name:   u8binary_adder 
// Description:   8 bit unsigned ripple carry adder module 
// Dependencies:  Full adder module (full_adder)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module u8binary_adder (input [7:0] IN1,IN2,input CIN, output [7:0] SUM, output CY,AC);
 
 wire c0,c1,c2,c4,c5,c6;
 
 full_adder inst1(.IN1(IN1[0]),.IN2(IN2[0]),.SUM(SUM[0]),.CIN(0),.COUT(c0));
 
 full_adder inst2(.IN1(IN1[1]),.IN2(IN2[1]),.SUM(SUM[1]),.CIN(c0),.COUT(c1)); 
 
 full_adder inst3(.IN1(IN1[2]),.IN2(IN2[2]),.SUM(SUM[2]),.CIN(c1),.COUT(c2));
 
 full_adder inst4(.IN1(IN1[3]),.IN2(IN2[3]),.SUM(SUM[3]),.CIN(c2),.COUT(AC));
 
 full_adder inst5(.IN1(IN1[4]),.IN2(IN2[4]),.SUM(SUM[4]),.CIN(AC),.COUT(c4));
 
 full_adder inst6(.IN1(IN1[5]),.IN2(IN2[5]),.SUM(SUM[5]),.CIN(c4),.COUT(c5));

 full_adder inst7(.IN1(IN1[6]),.IN2(IN2[6]),.SUM(SUM[6]),.CIN(c5),.COUT(c6));
   
 full_adder inst8(.IN1(IN1[7]),.IN2(IN2[7]),.SUM(SUM[7]),.CIN(c6),.COUT(CY));
    
endmodule

Verilog code of test bench for 8 bit unsigned binary ripple carry adder is shown below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
// Engineer:    Anil C S
// Website:     www.technoburst.net
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic module development
// Module Name:   u8binary_adder_test 
// Description:   8 bit unsigned ripple carry adder module test bench
// Dependencies:  8 bit unsigned ripple carry adder module (u8binary_adder)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module u8binary_adder_test;
 
 reg [7:0] IN1,IN2;
 wire [7:0] SUM;
 wire CY,AC;
 
 u8binary_adder inst(.IN1(IN1),.IN2(IN2),.SUM(SUM),.CY(CY),.AC(AC));
 
 initial begin
  
  $display ($time,"\t\tIN1\t\tIN2\t\tSUM\tCY\tAC");
  
  IN1 = 8'd0; IN2 = 8'd0;

#10 IN1 = 8'd0;  IN2 = 8'd1; 
#10 IN1 = 8'd1;  IN2 = 8'd2;
#10 IN1 = 8'd3;  IN2 = 8'd4;
#10 IN1 = 8'd5;  IN2 = 8'd6;
#10 IN1 = 8'd7;  IN2 = 8'd8;
#10 IN1 = 8'd15; IN2 = 8'd15;
#10 IN1 = 8'd255; IN2 = 8'd1;
#10 IN1 = 8'd1;  IN2 = 8'd255;
#10 IN1 = 8'd127; IN2 = 8'd128;
#10 IN1 = 8'd128; IN2 = 8'd127;

end

initial $monitor($time,"\t%d [%b]\t%d [%b]\t%d [%b]\t%b\t%b",IN1,IN1,IN2,IN2,SUM,SUM,CY,AC);

endmodule

Simulation output is shown below


4 comments:

thành nguyễn said...

chung cư newskyline
dịch vụ làm báo cáo tài chính
chung cư hateco hoàng mai
chung cư hà nội

dịch vụ hoàn thuế gtgt
dịch vụ kế toán thuế trọn gói
dịch vụ quyết toán thuế
khoá học kế toán thuế
trung tâm kế toán
dịch vụ báo cáo thuế

dịch vụ kế toán nội bộ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
chung cư eco green city
kế toán cho giám đốc
khoá học kế toán tổng hợp

Đang muốn xoay người rời đi, Đoạn Vân đột nhiên bị cử động của con chó
nhỏ làm cho ngây cả người. Nó đứng lên run rẩy, bàn chân trước cố hết
sức múa lên, hơn nữa Đoạn Vân lại hiểu được ý của nó. Nó nhờ Đoạn Vân
tìm một cái gì nhọn nhọn đâm vào vào ngực nó hoặc là cầm lấy hòn đá đập
vỡ đầu nó. Nó muốn dùng cái chết để chấm dứt sự thống khổ. Nhìn kỹ lại,
Đoạn Vân sững cả người. Hắn nhìn thấy gì trong mắt tiểu bạch cẩu? Nơi đó
không chỉ có nước mắt, mà còn không ngừng toát ra vẻ cương quyết và sự
lưu luyến đối với thế giới này. Loại ánh mắt này lại làm cho Đoạn Vân
nhớ tới Kì Kì, lại còn thần thái đau thương của tiểu bạch cẩu kia làm
sao Đoạn Vân bỏ đi cho đành.

Một hồi lâu Đoạn Vân mới lấy lại tinh thần, lúc này đột nhiên nhớ tới
mình vốn là một thầy thuốc ! Mặc dù lưu lạc tha hương, nhưng mình sao
lại thấy chết mà không cứu được ? Không có nhân tính a! Mặc dù không rõ
sinh vật trước mắt vì sao lại có n

Anonymous said...

If you need to buy custom essays I can advise you to visit our online writing service which is full of new ideas and qualitative essays on any topic

Moore alice said...

Dual Use Innovative Space Technology and Propulsion Systems and the Chinese Psychology Assignment Help Detecting Workers Comp Claims Fraud Through Technology

Marvin J said...

Creating A Burstiness Effect of Positive Customer Experience In Your Franchise System buy reaction papers Surviving a Burst Brain Aneurysm

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes